Elbi i Birrës Müller

Elbi i Birrës Müller


Elbi për prodhimin e birrës Müller merret nga Sllovakia nga ferma e njohur për kultivimin dhe përpunimin e Elbit (Ferma Lycos).
Elbi ruhet në kuti të veçanta të quajtura Saladin. Kutitë Saladin janë të pajisura me sisteme ventilimi, të cilat e mbrojnë Elbin nga ndikimet e kushteve klimatike, si i nxehti, i ftohti apo lagështira e ajrit.